Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   
 
Agentschap Telecom: weinig benul over gevolgen uitval stroom
Nederlanders zijn zich nauwelijks bewust over wat de kans is de telecommunicatie uitvalt, of van wat daar dan de gevolgen van kunnen zijn. Mede daarom schaft vrijwel niemand zich technologie aan die een tijdelijke stroomstoring kan opvangen. Dit stelt het Agentschap Telecom, op basis van onderzoek door bureau Stratix. Als de telecommunicatie uitvalt door een storing in het elektriciteitsnet, werken bijvoorbeeld ook beveiligingssystemen niet meer, of het digitale betalingsverkeer. Het Agentschap heeft daarom, als onderdeel van het programma Telekwetsbaarheid, adviezen opgesteld om bedrijven voor te bereiden op wat ze moeten doen bij stroomuitval.

Rli: stroomnet wordt almaar instabieler door digitalisering
De toenemende digitalisering van de stroomvoorziening maakt het elektriciteitssysteem waarschijnlijk een stuk kwetsbaarder. Dit stelt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) in een advies aan het kabinet. Hierbij gaat het niet enkel om de moedwillige verstoring van de stroomvoorziening, door cybercrime. Het elektriciteitsnet zelf wordt namelijk ook almaar vaker van stroom voorzien vanuit duurzame maar kleine energiebronnen, zoals warmtepompen, zonnepanelen, en windmolens. Doorgaans wordt die input geregeld door autonome digitale systemen. En op dit moment bestaat er gewoon onvoldoende inzicht in hoe door deze ontwikkeling de stroomvoorziening stabiel kan worden gehouden, aldus de Rli.

Nederland zet in op cyberdiplomatie voor meer veiligheid online
Ondanks dat de dreiging online snel toeneemt, ontbreekt daar een heldere internationale respons op. Het kabinet wil daarom investeren in cyberdiplomatie. Die moet er toe leiden dat bestaande internationale juridische kaders beter toegepast worden op wat er plaatsvindt online. Nederland wil ook actief bijdragen aan de totstandkoming van nieuwe internationale afspraken die cyberdreigingen zouden kunnen verminderen. Zo zouden bepaalde soorten aanvalssoftware onder de wapenwet moeten gaan vallen. Dit staat in de Ge ïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie 2018-2022 (GBVS).

Rekenkamer EU: PPP ’s werken niet om infrastructuur aan te leggen
Publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP’s) die mede met geld van EU worden gefinancierd, kampen doorgaans met grote tekortkomingen. Als zo’n project al voordelen oplevert, zijn die gering. PPP’s zijn daardoor geen economisch bruikbare optie om publieke infrastructuur mee aan te leggen. Dit stelt de Europese Rekenkamer (ECA) in een rapport. Daarvoor werden 12 PPP’s onderzocht, variërend van wegenbouw tot ICT-projecten, waaraan de EU in totaal € 2,2 mrd heeft bijgedragen. De Rekenkamer laakt onder meer de inefficiëntie van de samenwerkingsverbanden, en de doorgaans veel te optimistische voorstelling van zaken vooraf.
 
Kabinet werkt aan oprichting Instituut voor Cybersecurity-onderzoek
De ministeries van JenV, EZK en OCW zijn in gesprek met NWO/Dcpyher, TNO en het bedrijfsleven over de oprichting van een Instituut voor Cybersecurity-onderzoek. Tegelijk wordt ook gekeken of er een kennisfonds voor onderzoeksgroepen voor cybersecurity kan komen. Dat schrijft minister Ferd Grapperhaus van JenV in antwoord op Kamervragen. De minister erkent het bestaan van knelpunten. Zo wordt het door de hoge cybersecurity-investeringen in omringende landen moeilijker om cybertalent in Nederland te houden. Een ander en eerder geconstateerd probleem is dat de ontwikkeling van cyberweerbaarheid langzamer gaat dan de ontwikkeling van dreigingen. Eind april zal de Nederlandse Cybersecurity-agenda (NCSA) aan de Kamer worden aangeboden, schrijft de bewindsman. Daarnaast komt er in het voorjaar een brief over de mogelijke oprichting van het Instituut voor Cybersecurity-onderzoek.

BEREC publiceert feiten en fabels over 5G
De veelgehoorde bewering dat 5G bij uitstek commercieel geschikt zou zijn voor de sectoren transport, de zorg en het Internet der dingen (IoT) klopt niet. Eerder is het zo dat 5G zal opduiken in niche-toepassingen in allerlei sectoren. Deze kritische observatie staat in een analyserende studie de bureaus DotEcon en Axon Partners uitvoerden in opdracht van BEREC, de koepel van EU-telecomtoezichthouders. 5G is niet revolutionair maar evolutionair, stellen de onderzoekers. Naast technische verbeteringen t.o.v. 4G zoals meer snelheid, minder vertraging, hogere betrouwbaarheid is de grootste kracht van 5G de flexibiliteit in spectrumgebruik, waardoor uiteenlopende soorten telecomdiensten op één infrastructuur zullen gaan zorgen voor het ontstaan van verticale diensten. Deze mogelijkheid is zo krachtig dat er nieuwe zakelijke modellen door zullen ontstaan. Maar dat is pas op langere termijn het geval, menen de onderzoekers. Voor de korte termijn zal 5G vooral dienst gaan doen als een verbetering van 4G: enhanced mobile broadband (eMBB).

‘Cryptovaluta van centrale bank zou huidige bankensector opblazen’
Bitcoin heeft grote fouten, en is niet meer waard dan een luchtspiegeling. Alleen heeft deze cryptomunt wel gewezen op een fout in het huidige geldsysteem. Het is nog altijd te moeilijk om online aankopen te betalen bij een buitenlandse webwinkel, of om eenvoudig geld te sturen naar een bestemming over de grens. Dit stelt Benoît Coeuré van de Europese Centrale Bank (ECB) in een opiniestuk. Daaruit blijkt verder dat onderzocht wordt of de centrale banken met een eigen cryptomunteenheid moeten komen of niet. Een probleem daarbij is alleen dat in het huidige systeem de consumentenbanken commerciële partijen zijn. Centrale banken zijn dit niet. Die kunnen niet failliet gaan. Dus als deze instellingen geld in welke vorm ook direct beschikbaar gaan stellen aan het publiek dan kan dat het vertrouwen in het huidige systeem ernstig ondermijnen.
 
EC zoekt experts voor ethische adviesgroep kunstmatige intelligentie
Kunstmatige intelligentie (AI) groeit in belang op tal van gebieden, van gezondheidszorg tot veiliger transport en duurzame landbouw. AI roept ook tal van ethische vragen en dit raakt het vertrouwen van mensen in technologie. En: ‘trust is een must’, schrijft de Europese Commissie die daarom een ethische adviesgroep voor AI gaat samenstellen. Deze groep krijgt drie taken: advies geven over het vormen van een ‘European AI Alliance’; het ondersteunen van een in april te starten Europees initiatief voor AI; en het nog dit jaar uitbrengen van conceptrichtlijnen voor het ethisch ontwikkelen en gebruiken van AI op basis van Europese fundamentele rechten. De Commissie wil de adviesgroep in mei installeren en roept experts op zich aan te melden voor deelname, wat tot 9 april kan.

Nieuwe richtlijnen Raad van Europa voor pluralisme en mediamacht
De Raad van Europa heeft voor zijn 47 aangesloten lidstaten nieuwe richtlijnen ontwikkeld voor het bewaken en stimuleren van mediapluralisme en het scheppen van helderheid over wie welke media bezit. Digitale technologie heeft de mediasector grondig veranderd, schrijft de Raad, en dat maakt nieuwe strategieën nodig om een breed en duurzaam medialandschap te behouden, waarbij trefwoorden zijn: publieke diensten, lokaal, minderheden, grensoverschrijdend. De Raad vindt ook dat de lidstaten onafhankelijke en onderzoeksjournalistiek moeten ondersteunen, met respectering van de redactionele en operationele autonomie van de media.

Adviesgroep EU ontraadt gebruik begrip ‘nepnieuws’
Online-platforms moeten hun gebruikers eenvoudige hulpmiddelen bieden waarmee zij feiten in nieuwsberichten op juistheid kunnen controleren. Platforms moeten verder wetenschappers informatie geven over hun algoritmen om samen met hen een weg te ontwikkelen tegen het verspreiden van desinformatie. Dit zijn enkele sleutelprincipes waar online-platforms in de EU aan moeten gaan voldoen. Dat adviseert een vorig jaar door de Europese Commissie ingestelde adviesgroep van experts. Een brede coalitie van belanghebbende partijen, waaronder de online-platforms, moeten deze en andere principes vastleggen in een Code of Practice. De experts ontraden het gebruik van het begrip ‘fake news’ omdat dit nauwelijks te definiëren valt. Ze verkiezen ‘desinformatie’ en doen een voorstel voor een definitie daarvan. Andere adviezen luiden om in media-educatie meer aandacht te geven aan desinformatie en voor journalisten digitale hulpmiddelen te ontwikkelen om desinformatie bijtijds te herkennen.
 
EC wil nieuwe belastingen voor grote internetbedrijven
22 maart 2018, editie 2981
De Europese Commissie heeft een tijdelijke oplossing voorgesteld om grote bedrijven die in de EU digitale activiteiten verrichten toch te kunnen belasten. Zo zou er een tarief van 3% kunnen gaan gelden voor de verkoop van advertentieruimte online, of de verkoop van data die gegenereerd is door de gebruikers van zo’n website. Deze belasting kan dan worden geïnd door het land waar zulke internetgebruikers zich bevinden. Activiteiten als deze zijn moeilijk te vangen in de bestaande belastingwetten, aldus de Commissie. Zo was altijd regel dat een bedrijf fysiek gevestigd moet zijn in een land om het daar belastingplichtig te maken. Dat criterium wordt anders, voor de grote internetbedrijven. Wel zou de tijdelijke maatregel enkel gelden voor bedrijven die wereldwijd een omzet halen van tenminste € 750 mln, en in de EU minstens € 50 mln aan inkomsten behalen.
 
Tweede Kamer akkoord met Uitvoeringswet AVG
20 maart 2018, editie 2980
Kamerleden hebben in grote meerderheid (130 zetels) ingestemd met de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van minister Dekker van Rechtsbescherming. Wel heeft de Kamer via moties wensen uitgesproken over de uitvoering. Zo wordt de Autoriteit Persoonsgegevens opgeroepen in de beginperiode vooral het accent te leggen op voorlichting en alleen bij bewuste schendingen van de AVG op te treden. Ook dient de toezichthouder met spoed duidelijke richtlijnen te publiceren over de vraag bij welke grootte van een organisatie of bedrijf de aanstelling van een functionaris voor de gegevensbescherming nodig is. De minister wordt daarnaast verzocht nog voor eind 2018 aan de Kamer te rapporteren of de toezichthouder voldoende werk- en middelencapaciteit heeft voor alle extra toegewezen taken en bevoegdheden.
 
EU-Parlement: kosten van pakjes van over de grens moeten omlaag
15 maart 2018, editie 2979
Het Europees Parlement heeft ingestemd met nieuwe regels over het bezorgen van pakketjes. Die gaan van de grotere bezorgdiensten eisen dat ze hun tarieven openbaar maken van een reeks veel gebruikte diensten. De Europese Commissie zal deze tarieven op een speciale website publiceren, opdat consumenten en bedrijven de bezorgkosten kunnen vergelijken. Doel van de regels is om de tarieven voor grensoverschrijdende transporten omlaag te krijgen. Volgens onderzoek zien consumenten namelijk vooral af van het kopen bij webwinkels in het buitenland omdat de bezorgkosten zo hoog zijn. De Raad van ministers moet nu wel nog instemmen met de nieuwe regels.
 
 
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2018 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap